Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 augusti 2015
Lyssna

Förslag på nya bostäder och sporthall vid Mölnlycke fabriker

Visionsskiss över ett utbyggt Mölnlycke fabriker. Skiss: Semrén & Månsson

Visionsskiss över ett utbyggt Mölnlycke fabriker. Skiss: Semrén & Månsson

Det vackra fabriksområdet vid Massetjärn planeras växa med 600 bostäder och en sporthall. 25 och 27 augusti anordnas informationsmöten om förslaget till detaljplan som finns utställt till den 4 september.

Mölnlycke fabriker, där textilindustrin en gång i tiden blomstrade och idag en mängd företag och verksamheter huserar, ägs av Wallenstam. Hösten 2013 kom Härryda kommun och Wallenstam överens om att utveckla området med bostäder och sporthall och nu är förslaget ute på samråd.

– I förslaget har det varit viktigt att ta hänsyn till de kvaliteter som den gamla bruksmiljön ger, tillsammans med närheten till Massetjärn, Wendelsbergsparken och centrum. Här ska nya hus med modern arkitektur samspela med gamla fabriksbyggnader, berättar Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

Både bostads- och hyresrätter

Området planeras rymma cirka 600 bostäder i form av flerbostadshus, både bostads- och hyresrätter. Utbyggnaden sker i etapper om cirka 100 bostäder per år enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram.
– Fullt utbyggt kommer ungefär 1 500 personer att bo här, men även besökare ska känna sig välkomna och kunna vandra genom området vidare upp i parken, säger Håkan Jacobsson och betonar att en av de stora utmaningarna blir att under byggtiden minimera störningarna för de företag och verksamheter som verkar här.

Ett av Wallenstams största projekt

En stor del av de gamla fabriksbyggnaderna längs gångstråket behålls för att bevara kulturmiljön inför framtiden.
– Vi ska varsamt komplettera området med bostäder och skapa en levande, trevlig bruksgata med ett varierat utbud av verksamheter. Gatan ska vara ett naturligt stråk där både boende och besökare trivs, säger Marina Fritsche, affärsområdeschef för bostad Wallenstam.

För Wallenstam är projektet ett av de största någonsin.
– Härryda är en kommun med en trevlig småstadskänsla och med en unik närhet till både stad och natur. Vi har varit verksamma i kommunen och delaktiga i utvecklingen sedan många år och Mölnlycke ligger oss varmt om hjärtat, säger Thomas Dahl, vice vd på Wallenstam.

Sporthall och parkeringshus

Utmed Långenäsvägen ska Härryda kommun bygga en större sporthall med plats för cirka 1 600 åskådare. Byggnationen startar så snart planen vunnit laga kraft, preliminärt under 2016. I anslutning till hallen planeras för ett parkeringshus.

Planförslaget innebär även att fastigheterna utmed Parkvägen och Granviksliden förses med kommunalt vatten och avlopp, vägarna förbättras och ett kommunalt huvudmannaskap införs.

Samrådet pågår till och med 4 september, senast då ska skriftliga synpunkter ha inkommit till Härryda kommun. Förslaget ställs sedan ut igen, preliminärt under hösten, och behandlas därefter av kommunfullmäktige.

Mer information och samrådshandlingar om förslaget till detaljplan

Informationsmöten 25 och 27 augusti

  1. Tisdag 25 augusti kl 19 på Restaurang Food Factory, Mölnlycke fabriker. Representanter från Wallenstam finns på plats för att berätta och svara på frågor om de planer som finns i dagsläget. Föranmälan senast 24 augusti till: annika.rohdin-reumert@wallenstam.se Välkommen!
  2. Torsdag 27 augusti kl 16-19 är det öppet hus i kommunhusets entré vid Råda torg i Mölnlycke. Representanter från Härryda kommun och Wallenstam finns på plats för att svara på frågor. Välkommen!