Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 augusti 2021

Ett steg närmare utbyggnad av Mölnlyckemotet

Kartskiss som visar förlag till byggnaders placeringar, ny lösning för gång- och cykelbana och hållplatslägen.

Skiss med förklaring till detaljplanens innehåll. Klicka på bilden för att förstora den.

Detaljplaneförslaget för Mölnlyckemotet röstades igenom av kommunstyrelsen på höstens första sammanträde. Mölnlyckemotet föreslås få nya byggnader för kontor, företag och andra verksamheter på en cirka 32 000 kvadratmeter stor markyta vid Mölnlyckemotets södra infart utmed riksväg 40.
Planen behandlas av kommunfullmäktige i mitten av september.

Det strategiska läget och bra trafikförbindelser norr- och söderut från riksväg 40, gör Mölnlyckemotet lämpligt att bygga ut med byggnader som kontor, företagslokaler och mindre industriverksamhet. Det ansåg kommunstyrelsen när den antog förslaget den 26 augusti.

Med fler människor som kommer att arbeta och röra sig i och genom området är ambitionen också att Mölnlyckemotet ska få en mer välkomnande, funktionell entré med träd, planteringar, nya hållplatslägen och säkrare trafiklösningar för gång- och cykeltrafikanter. I planen ingår också en mer attraktiv cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg.

Mindre yta att bygga på

Planområdet ligger mellan två vältrafikerade vägar - riksväg 40 och Boråsvägen. Under planprocessen har planområdet minskat i yta efter att en naturvädersinventering gjorts. Länsstyrelsen har inte ansett att det varit nödvändigt att göra ytterligare utredningar om konsekvenser för miljön i området.
Rådasjöns naturreservat strax nedanför, ingår inte i planen.

Liten påverkan på trafiken

Utmed den östra delen av Boråsvägen mot Mölnlycke centrum har utredningar av buller och föroreningar gjorts på den redan idag vältrafikerade transportvägen. Utredningarna visar att utbyggnaden av Mölnlyckemotet kommer att medföra en liten påverkan från trafiken.

Planen ska behandlas på kommunfullmäktige 16 september. När planen blir antagen och får laga kraft inleder kommunen genomförande av planen.

De som är intresserade av att köpa mark vid Mölnlyckemotet kan lämna sin intresseanmälan i kommunens e-tjänst för verksamhetsmark: https://tjanster.harryda.se/mark Länk till annan webbplats.