Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 oktober 2021

En plan för Mölnlyckemotet är nu antagen

Skiss som visar en möjlig utbyggnad av Mölnlyckemotet, sett från väster. Illustration: Krook & Tjäder

Skiss som visar en möjlig utbyggnad av Mölnlyckemotet. Vy från väster. Illustration: Krook & Tjäder

Utbyggnaden av Mölnlyckemotet har godkänts av kommunfullmäktige. Det betyder att planen för byggnader för kontor och andra verksamheter nu kommit en bit till mot att bli verklighet. Redan nu kan företag skicka in intresse för att etablera verksamhet vid riksväg 40.

Detaljplanen som majoriteten av kommunfullmäktiges ledamöter nu godkänt handlar om ett 32 000 kvadratmeter stort område vid Mölnlyckemotets södra infart från riksväg 40. Marken som ska byggas ut finns på båda sidor om infarten. Byggnaderna blir 4-6 våningar höga.

– Antagandet av detaljplanen är en viktig milstolpe för utvecklingen av näringslivet i stråket längs med riksväg 40 och i Mölnlycke. Utvecklingen av Mölnlyckemotet ger högre kapacitet och ökad trafiksäkerhet på platsen och gör det möjligt med en god utveckling av de västra delarna av Härryda, säger Anders Ohlsson, sektorschef för Samhällsbyggnad i Härryda kommun.

Viktigt knutpunkt för resande och företagare

Kommunen bedömer att det strategiska läget med Mölnlycke företagspark i närheten och de goda förbindelserna till Göteborg, Borås, Partille och Mölndal gör Mölnlyckemotet lämpligt för företag och andra verksamheter som letar lokaler.

Läget är också attraktivt utifrån den närliggande motorvägen och att motet trafikeras av bussar med god turtäthet. Rådasjöns naturreservatet och kommunens populäraste besöksmål kulturhistoriska Råda säteri ligger strax söder om motet.

Ny trafiklösning för gående och cyklister

När motet blir utbyggt med nya arbetsplatser och fler människor rör sig i och genom området behöver Mölnlyckemotet en mer välkomnande och funktionell entré. I planen ingår nya gator, bredare vägar, träd, planteringar, nya hållplatslägen och säkrare trafiklösningar för gång- och cykeltrafikanter. I planen ingår också en tydligare cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg.

Redan nu kan företag som vill bygga och verka i utbyggda Mölnlyckemotet anmäla intresse via kommunens e-tjänst för verksamhetsmark: https://tjanster.harryda.se/mark Länk till annan webbplats.

Mer information om Mölnlyckemotet: