Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 augusti 2017
Lyssna

Detaljplan för Mölnlycke fabriker överklagad

Det var i juni som kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Mölnlycke fabriker. Nu har den överklagats.

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker som ska möjliggöra för minst 600 bostäder norr om Massetjärn har överklagats till mark- och miljödomstolen. De sakägare som har överklagat pekar bland annat på höjden på byggnaderna som man menar är oproportionelig, markintrång på ett antal fastigheter samt att Dispontenvillan och Strandvillan bör bevaras. Dessa är inte skyddade i detaljplanen, däremot krävs tillstånd, rivningslov, för att få riva dem. Det finns också synpunkter på sporthallens placering och hur framkomligheten på vägar säkerställs med fler boenden och besökanden till området.

Nu ska mark- och miljödomstolen ta beslut om detaljplanen. Handläggningstiden brukar vara mellan tre och sex månader.

Här hittar du samtliga utredningar som gjorts under detaljplanearbetet.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 61 00 (växel)
anna.walling@harryda.se