Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 december 2021

Ungdomar gav sin syn på ungdomspolitiken

Två tjejer med mobiltelefoner står och skrattar

Den 29:e november genomfördes en workshop med ungdomar, politiker och tjänstemän utifrån resultatet av LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes hösten 2020. Syftet med workshopen var att fördjupa sig i utvalda frågeställningar, diskutera hur ungdomarna såg på dem utifrån sina perspektiv samt få förslag på åtgärder från ungdomarna.

I enkäten som genomförs vart tredje år fick ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin livssituation. 700 elever svarade på enkäten och frågorna i den spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas situation.

Workshop för fördjupad förståelse

Ett 50-tal personer deltog på den digitala workshopen där ungdomsrepresentanter från kommunens senareskolor fick träffa politiker och föra fram sina och sina klasskompisars synpunkter samt ge förslag på åtgärder för att förbättra ungdomars situation. Under workshopen fördjupade sig deltagarna i fokusområdena: fritid, inflytande och förtroende samt hälsa och trygghet. LUPP-enkäten tar upp många viktiga frågor om ungdomars mående. En av de negativa trenderna som sticker ut jämfört med den förra undersökningen är att hälsobesvären har ökat och att många ungdomar känner sig stressade. Framförallt tjejer i årskurs 8.

- Frågorna som gäller ungdomars mående och psykiska hälsa tycker jag är oerhört viktiga. När vi tittade på resultatet kunde vi se att tjejer i årskurs 8 lider av mer stress än vad killar gör i samma årskurs. Då undrar jag varför det och vart går det fel? Varför mår ungdomar som vi gör? Det tycker jag är viktiga frågor som måste uppmärksammas och pratas mer om, säger Saga Karlsson från ungdomsrådet.

En annan negativ trend jämfört med tidigare undersökningar är att fler tjejer i årskurs 8 känner sig otrygga i sin vardagsmiljö.

- Den viktigaste frågan för mig i LUPP-undersökningen är den som handlar om hur trygg man är i skolan. För om du inte känner dig trygg i skolan så fungerar inget av det andra. Då kan du varken koncentrera dig, må psykiskt bra eller få en bra skolgång, säger Nicky Andersson Van Der Niet från ungdomsrådet.

Vikten av samtal med ungdomar

Genom LUPP-enkäten får tjänstemän och politiker en viktig övergripande kunskap om ungas livssituation. Den ger även en bild av hur ungdomar upplever möjligheten till att kunna vara med och påverka i frågor som berör dem.

- Det blir uppenbart hur viktigt det är att ta vara på ungas tankar och reflektioner. Utifrån LUPP-rapporten kan vi göra sambandsanalyser, till exempel utifrån kön och boendeområden. Men för att komma åt orsaksanalyser, vad det beror på att det är på ett visst sätt, så måste vi göra kvalitativa undersökningar genom att ha samtal med ungdomarna själva, säger Maija Grotteborn planeringsledare verksamhetsstöd UKF.

Workshopen som uppskattades av deltagarna var ett bra forum för politiker och tjänstemän att på ett fördjupat sätt få en inblick i och förstå hur ungdomar i kommunen har det.

- Jag tycker att vi ungdomar har en stor chans att påverka våra politiker genom ungdomsrådet. Ungdomsrådet är ett bra forum där kommunens ungdomar kan få uttrycka sina åsikter, behov, idéer, tankar och önskningar som sedan tas upp med politikerna, säger Saga Karlsson från ungdomsrådet.

Nicky ger sin syn på ungdomars möjlighet att påverka politikerna.

- För att ungdomar ska kunna påverka politikerna så måste vi ha tålamod och inte vara fega. Vi måste säga vad vi tycker och våga säga sanningen om hur saker och ting är, säger Nicky Andersson Van Der Niet från ungdomsrådet.

Resultatet av workshopen

Nästa steg i arbetet med LUPP-enkäten blir att göra en sammanställning av det som kom fram under diskussionerna. Därefter kommer resultaten att återkopplas till ungdomar, politiker och tjänstemän.

- Jag har sett att det finns ett ömsesidigt intresse hos både ungdomar och politiker att träffas och diskutera olika frågor med varandra. En reflektion är att det inte behöver vara ett så stort steg att ta. Många har önskat en fortsatt diskussion och det hoppas jag att vi kan ha framöver, säger Maija Grotteborn planeringsledare verksamhetsstöd UKF.

Resultatet av workshopen blir ett verktyg för att fortsätta att utveckla kommunens verksamheter och fungerar samtidigt som ett underlag för vidare dialog mellan ungdomar och företrädare för kommunen.

- Vi behöver lyfta frågor och skapa diskussioner utifrån det vi ser är angeläget för ungdomar och komma fram till konkreta åtgärdsförslag som vi kan jobba med att implementera i vår kommun, avslutar Maija Grotteborn planeringsledare verksamhetsstöd UKF.

Härryda kommuns arbete med LUPP

Kontakt

Maija Grotteborn, Planeringsledare Verksamhetsstöd UKF
maija.grotteborn@harryda.se