Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 oktober 2021

Rastaktiviteter bidrar till trygghet på Hällingsjöskolan

Två tjejer går på styltor på en skolgård

I utkanten av kommunen men med tryggheten i centrum satsar Hällingsjöskolan på rastaktiviteter för sina elever. Syftet är att öka delaktigheten, gemenskapen och bidra till en tryggare tillvaro för eleverna.

Hällingsjöskolan är en liten F-5 skola med naturen in på knutarna. Skolan har goda resultat när det gäller elevernas trygghet och mående. Rastaktiviteterna är en viktig del i detta tillsammans med relationella pedagoger, fadderverksamhet samt trygghets- och elevhälsoteam som jobbar nära eleverna.

Lekar bryter normer och skapar sammanhang

Satsningen på att utveckla rastaktiviteter startade för tre år sedan. Tidigare var det mycket fotboll som gällde på rasterna och även normer om att de skulle vara på ett visst sätt. Det ville man från skolans sida utveckla så att rasterna även skulle passa elever med andra intressen. Lösningen blev aktiviteter i form av varierande lekar som bygger på frivillig basis och som handlar mycket om samspel mellan barnen. Rastaktiviteterna hålls tre dagar i veckan och leds tillsammans av elever och fritidspedagoger. De barnen skolan främst vill nå är de elever som vanligtvis inte aktiverar sig och som kanske inte har en vän på skolan.

Genom lekarna lockar man elever som inte vågar vara med i andra aktiviteter. De är nu med och leker då det finns en trygghet när en vuxen pedagog deltar. Lekarna är ofta av slumpartad karaktär där det inte handlar om att vara snabb eller stark, det gör att det är enklare att leka över åldersgränserna. Lekarna bidrar till att skapa en gemenskap och en trygghet samtidigt som de stora barnen inte blir så skrämmande för de mindre barnen.

– Rastaktiviteterna bidrar till att minska konflikterna på rasterna. Men inte nog med att vi ökar tryggheten för eleverna på rasterna. Aktiviteterna bidrar även till mindre konfliktlösning i klassrummen efter en rast, tid som annars tas från elevernas undervisningstid säger Niklas Henningsson, rektor på skolan.

Rastråd skapar delaktighet

Eleverna är på ett tydligt sätt med i planeringen av skolans aktiviteter. En gång i månaden genomförs ett rastråd där eleverna får komma med idéer och önskemål om aktiviteter att göra på rasterna. Det leder till att eleverna känner att de får vara med och påverka sin skoldag. Utifrån rastrådet tas ett veckoschema fram där olika aktiviteter planeras in.

– Även om satsningen kostar tid så upplever vi att vi vinner så mycket annat hos barnen, bland annat trygghet och att vi kan tillgodose barnens rörelsebehov. Det är inte bara lekar utan det finns även bakomliggande tankar med aktiviteterna. Det handlar mycket om att skapa relationer säger Tobias Haraldsson, lärare i fritidshem på skolan.

På skolgården finns en rastbod där barnen är ansvariga av in- och utlåning av lekmaterial. Detta har lett till att eleverna tar ansvar, att sakerna håller längre och att lekmaterialet inte kommer på villovägar.

Ökade kunskapsresultat

Genom rastaktiviteterna ser de anställda på skolan att tryggheten har ökat för eleverna. Barnen får möjlighet att skapa relationer med flera elever på skolan än de i den egna klassen. Det är en viktig del i att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

– Generellt sett så har kunskapsresultaten ökat över tid på skolan. Framförallt i svenska men även i matematik. Det finns säkert en mängd faktorer som bidrar till det men jag är fast övertygad om att de här är en viktig pusselbit som ökar elevernas möjlighet att ta till sig kunskap menar rektor Niklas Henningsson.

I Härryda kommun är målsättningen att skapa Sveriges bästa skola. Läs mer om satsningen här