18 januari 2022

Politiker besökte förskola

Maria Kornevik Jakobsson (C), Anita Anger (L) och Kristin Arplöw (S) från välfärdsnämnden tillsammans med Charlotte Scott rektor på Västergärdets förskola i Landvetter

I december besökte Maria Kornevik Jakobsson (C), Anita Anger (L) och Kristin Arplöw (S) från välfärdsnämnden Västergärdets förskola i Landvetter. Verksamhetsbesöket var en del i det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs på för- och grundskolor i kommunen.

Besöken har införts för att välfärdsnämndens medlemmar ska få möjlighet att komma närmre verksamheterna och kunna ta del av hur personalen på enheterna arbetar med mål i läroplanen. Genom besöken skapas möten och dialoger mellan politiker och personal i verksamheterna, något som bland annat ska ge en ökad kunskap om de processer som bidrar till lärande och utveckling.

Temat för detta besök var läroplansmålet Övergång, samverkan och omvärld. Upplägget för verksamhetsträffarna är att politikerna under förmiddagen träffar rektorer och pedagoger på enheterna och på eftermiddagen hålls ett seminarium utifrån förmiddagens besök.

Värdefulla besök

Västergärdets förskola som byggdes 2017 är den senast byggda kommunala förskolan i kommunen. Förskolan består av sex avdelningar och har ca 100 barn inskrivna. Vid besöket fick politikerna träffa både rektor Charlotte Scott och pedagoger som berättade om hur verksamheten bedrivs på förskolan. Politikerna ställde en rad frågor till personalen om verksamheten och om hur de jobbar med vissa frågor och situationer. Politikerna var även runt på avdelningarna på förskolan och fick träffa några barngrupper. Barnen var nyfikna på politikerna och frågade bland annat dem vad de sysslar med på dagarna och om hur mycket pengar politikerna egentligen har och vart pengarna går.

Besöket var uppskattat av både politiker och tjänstemän och under dagen framhölls vikten av att göra dessa besök både från politikernas och enheternas håll. Verksamhetsbesöken bidrar till att skapa en större inblick i hur verksamheterna arbetar med utvalda läroplansområden samtidigt som personalen på enheterna får möjlighet att visa upp sin verksamhet och berätta om hur de jobbar med grunden i det livslånga lärandet.

- Jag tycker det är ett oerhört värdefullt sammanhang att få mötas med representanter i alla led, från politiken ända ut till barnet, för att samverka, dela och lära tillsammans utifrån vårt uppdrag. Att skapa relation är en viktig grund för att vi ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar tillsammans. Jag är oerhört glad över dessa forum, den kraft och engagemang det bidrar till, säger Charlotte Scott, rektor på Västergärdets förskola.

Framgångsfaktorer

Under besöket lyftes bland annat Västergärdets helhetsidé, pedagogiska utbildningsidé och prioriterade mål upp. Även hur personalen på förskolan arbetar med att säkerställa en god kvalitet i överlämnandet till förskoleklass, barnens perspektiv och delaktighet togs upp. Några framgångsfaktorer som poängterades i arbetet med barnen var vikten av att vara närvarande och härvarande och att utgå från barnens intressen, tankar och nyfikenhet.

- Det var ett givande besök och jag fick träffa trygga och glada barn. Jag är imponerad och fick en positiv bild av verksamheten på förskolan. Det är viktigt att ha fortsatt fokus på det som är bäst för barnen, säger Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande välfärdsnämnden.

Tredje gången gillt

Detta var den tredje omgången av verksamhetsbesök under läsåret 2021 där representanter från huvudmannen besöker för- och grundskolor i kommunen. Det var också det första verksamhetsbesöket som inte genomfördes digitalt. Under dagen genomfördes även ett annat verksamhetsbesök av politiker från välfärdsnämnden på Backaskolan i Landvetter.

Temana för de tidigare verksamhetsbesöken har varit läroplansmålen Normer värden och inflytande samt Kunskap, lärande och utveckling.

Verksamhetsbesöken är en del i Härryda kommuns satsning på att skapa Sveriges bästa skola. Läs mer om Sveriges bästa skola