Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
9 september 2021

Ny stadieindelning i skolan från och med läsåret 2022/23

Tre tjejer spelar basket framför en skola

I juni 2021 fastställde välfärdsnämnden förslaget till en ny stadieindelning i Härryda kommuns skolor. Den förändrade skolorganisationen kommer att träda i kraft från och med läsåret 2022/23.

2018 återinfördes en stadieindelad timplan i svensk grundskola. I och med detta så reglerades undervisningstiden i lågstadium, mellanstadium och högstadium. I Härryda kommun är i dagsläget flera skolor inte organiserade i stadier. Det innebär att elever behöver göra skolbyten mitt i ett stadium.

Kommunstyrelsen gav 2018 Sektorn för utbildning, kultur och fritid i uppdrag att organisera verksamheten i lågstadium, mellanstadium och högstadium i enlighet med skollagen. I juni i år så beslutade Välfärdsnämnden om den nya skolorganisationen.

Bättre förutsättningar i skolan

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela mellanstadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid.

Den nya stadieindelningen innebär att skolor som idag är organiserade i årskurs 6-9 kommer att bli årskurs 7-9 skolor efter förändringen. Skolor som nu är organiserade i F-5 kommer att bli F-6 skolor.

I anslutning till den nya stadieindelningen kommer även en förändrad rektorsorganisation att införas. Den nya stadieindelningen och rektorsorganisationen är en del i Härryda kommuns satsning på att skapa Sveriges bästa skola.

Nya riktlinjer för skolskjuts

I samband med att en ny grundskoleorganisation träder i kraft kommer kommunens riktlinjer för skolskjuts att ses över. Nya riktlinjer som harmoniserar med den nya skolorganisationen kommer att tas fram.

Läs mer om satsningen Sveriges bästa skola

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se