1 mars 2022

Kommunen arbetar vidare med ungdomars förbättringsförslag

Ungdomar fikar

Fler platser med vuxennärvaro, mindre stress i vardagen och mer utrymme för ungas åsikter i samhällsdebatten. Det är en del av de tankar som kom fram när ungdomar, kommunpolitiker och tjänstemän från kommunen möttes för en workshop kring resultatet av LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som gjordes hösten 2020. Nu är materialet från workshoppen sammanställt.

Syftet med workshoppen var att deltagarna skulle fördjupa sig i utvalda frågeställningar, diskutera hur ungdomarna såg på dem utifrån sina perspektiv samt få förslag på förbättringsåtgärder.

Fördjupade dialoger

Ungdomar i Härryda kommun har gjort LUPP-enkäten vid tre tillfällen: 2013, 2017 och 2020. Enkäten vänder sig till ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet och i den får ungdomarna möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin livssituation. 700 elever svarade på enkäten denna gång och frågorna i den spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas situation.

Workshoppen var första gången som tjänstemän på en övergripande nivå jobbat vidare med fördjupade dialoger med ungdomarna.

– De fördjupade dialogerna är ett bra sätt för oss att få en större förståelse för de utmaningar vi har och konkreta förslag på åtgärder direkt från målgruppen. Det ger oss en större chans att träffa rätt när vi genomför åtgärder. Många ungdomar har ett stort intresse och engagemang i dessa frågor och det är något vi ska ta vara på, säger Maija Grotteborn, planeringsledare verksamhetsstöd inom utbildning, kultur och fritid.

Underlag för utveckling av verksamheterna

Efter att ansvariga i kommunen fått ta del av resultatet av LUPP-enkäten presenterades det för kommunens olika sektorsledningar. De fick i sin tur komma med förslag på fokusfrågor att arbeta vidare med. Vilka frågor som sedan skulle tas upp beslutades av ungdomsrådets arbetsgrupp som under hösten 2021 arbetade med att planera workshoppen. Områdena som diskuterades under workshoppen var fritid, inflytande och förtroende samt hälsa och trygghet.

Rapporten från workshoppen sprids nu till politiker och kommunens olika sektorer för att de ska arbeta vidare med frågorna. Sammanställningen av workshoppen blir ett verktyg för att fortsätta att utveckla kommunens verksamheter. Det fungerar samtidigt som ett underlag för vidare dialog mellan ungdomar och företrädare för kommunen.

– Varje sektor behöver titta på resultaten och fundera över vilka åtgärdsförslag de kan gå vidare med. Vissa utvecklingsområden har vi redan börjat arbeta med och det är viktigt att ungdomarna får återkoppling på både vad vi planerar att göra framöver men också vad som redan är på gång, säger Maija Grotteborn.

Utdrag ur sammanställningen

Fritid

I LUPP-enkäten 2020 svarade drygt 20% av ungdomarna att det finns för lite att göra på fritiden. Under workshoppen uppgav många att de under fritiden vill ta en paus från skolan och menar att för mycket tid går åt till studier. Ungdomarna efterfrågade mer aktiviteter utan prestationskrav. Fritidsgårdar lyftes fram som ett tryggt och bra ställe där ungdomar kan umgås med sina vänner utan krav men ändå med närvaro av trygga vuxna.

"Vi önskar platser som inte är begränsade till öppettider och som har en blandning av vuxennärvaro och frihet från vuxna.”

Inflytande och förtroende

I undersökningen framkommer det att många unga vill vara med och påverka men att de upplever att de inte har den möjligheten. Flera ungdomar sa att vuxna saknar intresse för ungas åsikter och att det saknas respekt, många nedvärderar deras åsikter menade ungdomarna. De bad vuxna att ge unga utrymme i debatter och att ta deras åsikter på allvar.

”Låt unga delta, ge dem utrymme att få fram sina åsikter och tankar. Tänk inte så mycket på vem som är barn och vem som är vuxen.”

Hälsa och trygghet

42% av ungdomarna i årskurs 8 svarade att de sällan eller aldrig är trygga på ett eller flera ställen som de vanligen vistas på. LUPP-enkäten visade att det är i stan/centrum och i kollektivtrafiken som unga känner mest otrygghet. Under workshoppen berättade många ungdomar att det främst är i resecentrumen de känner otrygghet. Detta på grund av ungdomsgäng, avsaknad av vuxna samt händelser som inträffat tidigare.

”Ha mer aktiviteter för ungdomar för att förhindra ungdomsgäng som stryker runt.”

Ungdomarna känner även mycket press från både föräldrar och lärare och de önskade att kraven kunde minska. De sa också att de skulle vilja se mer stöttning från skolans sida när det gäller läxor. Även om skolan bidrar med mycket stress finns det annat som också stressar ungdomarna. De menade att fritidsaktiviteter och dess tränare också kan bidra till stress. Många fritidsaktiviteter är också kopplade till prestation och kräver mycket engagemang och tid.

”Stress över att om man missar en träning får man inte spela nästa match.”

”Kanske kunde hjälpa om tränaren lät en hoppa över träningen en gång i veckan för att hinna plugga eller vila.”

Under workshoppen berättade ungdomar att de inte har tillräckligt med tid för återhämtning.

Läs hela sammanställningen från workshopen Pdf, 598.3 kB.

Att öka ungas delaktighet är ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete utifrån de globala målen i Agenda 2030.

Så ökar vi ungas delaktighet

Fakta om LUPP 2020