19 april 2021
Lyssna

Gymnasieskolan kan erbjuda fler lektioner på plats i skolan

Hulebäcksgymnasiets skolbyggnad.

Hulebäcksgymnasiet kommer under våren få större möjlighet att erbjuda elever undervisning på plats i skolan. Huvuddelen av lektionerna genomförs även fortsättningsvis på distans.

Från den 19 april kommer fler elever tillåtas att vistas i gymnasieskolans lokaler än tidigare. Det innebär att Hulebäcksgymnasiet har möjlighet att kalla in fler klasser för praktiska moment och examinering. Det blir även möjligt att blanda elever från olika klasser i samma klassrum, så att undervisning i moderna språk, individuella val och programfördjupningskurser kan genomföras på ordinarie vis. Klasser eller grupper som berörs av detta får information från skolan.


Successiv ökning av elever

För att förhindra spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. kommer fortsatt endast en årskurs i taget vara i skolan samtidigt.
Avsikten är att kunna utöka antalet elever på plats succesivt och i den takt rektor och lärare finner det möjligt med hänsyn tagen till planering och schemaläggning. Utrymme kommer att skapas i klassrum och salar för att undvika trängsel. Målsättningen är en långsam och smittsäker återgång till en mer normal undervisningssituation.


Undantag görs av olika skäl

Utöver detta får elever som på grund av individuella förutsättningar har behov av att ha sin undervisning på plats, samt elever på introduktionsprogrammet undantas från distansundervisning.

Beslutet om partiell distansundervisning för perioden 19 april – 2 maj 2021 fattades formellt som ett ordförandebeslut av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C).

Beställ skollunch för avhämtning

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se