Kontakt
1 augusti 2019
Lyssna

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020

I januari blir FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige, men genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn och unga är egna individer med egna rättigheter.

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att försäkra barns rättigheter. Detta ställer i sin tur större krav på kommuner, landsting och myndigheter att tydligare informera barn och unga om sina rättigheter.

Vad gör sektorn för utbildning och kultur?

Barnkonventionen handlar om barn och ungas rätt att bli hörda. Därför har sektorn för utbildning och kultur sett över formerna för ungdomsinflytande i kommunen. Ett nytt förslag är att bilda ett ungdomsråd som ger ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i frågor som berör barn och unga.

Under läsåret har sektorn arbetat med utbildningsinsatser, uppdaterat rutiner och tagit fram material som ska stödja personal i förskola och grundskola att genomföra demokrati- och värdegrundsuppdraget med fokus på barn och ungas rätt till inflytande.

Sektorn för utbildning och kultur deltar tillsammans med sektorn för socialtjänst och Enheten för ungas psykiska hälsa (VGR) i ett utvecklingsprojekt för att stärka samverkansformerna kring barn i behov tidiga insatser. Detta kommer innebära att barnets röst blir synligare och att det finns rutiner för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i all samverkan.

Barnrättsambassadörer

Under hösten kommer ett antal ungdomar att få chansen att bli barnrättsambassadörer. Det innebär att ungdomarna får utbildning i barnkonventionen och chans att utveckla egna angelägna frågeställningar om rättigheter och demokratifrågor. Arbetet ska leda till att barnrättsambassadörerna blir ytterligare en viktig resurs som stärker kunskapen om demokrati- och rättighetsfrågor i kommunen. Förhoppningen är att detta projekt presenteras för allmänheten i form av en utställning i början av 2020.

Kontakt

Dajana Mehdin, verksamhetsutvecklare
031-724 68 51
dajana.mehdin@harryda.se

Malin Sjöman, verksamhetsutvecklare
031-724 84 18
malin.sjoman@harryda.se

kl