Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 april 2020

Tyck till om förslag
till översiktsplan för Landvetter södra

Flygkarta över Landvetter södra med stora och lilla Ristjärn

Flygfoto över Stora och Lilla Ristjärn - en del av det område som ingår i översiktsplanen för Landvetter södra. I bakgrunden syns Landvettersjön och Landvetter. Foto: Ulf Magnusson

Den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra är nu öppen för synpunkter och frågor. Översiktsplanen innehåller övergripande förslag om var mark för bostäder, vägar, grönytor och stationsområde ska vara placerade.

I början av april godkände kommunstyrelsen plan­förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landvetter södra. Förslaget för Landvetter södra ligger ute för samråd fram till 17 juni. Fram till dess går det att lämna synpunkter, komma med komplettera förslag och ställa frågor.

Läs mer, tyck till och ställ frågor om fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Landvetter södra pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnads­­områdena i Härryda kommun. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med en föreslagen station i Landvetter södra kommer att bli en central del i områdets utveckling. Målet är att utveckla en ny hållbar stad från grunden för på sikt minst 25 000 invånare.

Översiktsplanen för Landvetter södra är en generell beskrivning av mark- och vattenanvändning för hela området Landvetter södra. Den är ett försteg till de mer konkreta detaljplaner som senare tas fram.

Kontakt

Charlotte Lundberg
Planarkitekt
031-724 61 00
charlotte.lundberg@harryda.se