Livsmedel för företag

Alla livsmedelsverksamheter ska registreras eller godkännas.

Registrering/Anmälan

För att registrera sig krävs att man fyller i en anmälan om livsmedelsanläggning och där beskriver den verksamhet som man planerar att starta. Anmälan ska lämnas in till miljö- och hälsoskydd senast 2 veckor innan verksamheten öppnar.

En kontroll av verksamheten kommer normalt att göras inom tre månader efter att verksamheten startat. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen. Vid kontrollen kontrolleras bland annat att lokalerna är lämpliga för den livsmedelshantering man har och att det finns rutiner för egenkontrollen.

Om man har en livsmedelsanläggning som använder vatten från en enskild brunn för sin livsmedelshantering/beredning eller om anläggningens besökare använder vattnet som dricksvatten ska en anmälan om dricksvattenanläggning skickas in.

Använd främst den gröna e-tjänsten när du vill ansöka om livsmedelsverksamhet. Den tillhör företagarnas hemsida verksamt.se

E-TJÄNST, ANMÄLAN LIVSMEDELSVERKSAMHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan livsmedelsverksamhet Pdf, 259.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan dricksvattenanläggning Pdf, 521.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Godkännande

Endast tillverkare som hanterar råa animaliska livsmedel ska godkännas, till exempel charkuterier, styckningsanläggningar, slakterier, mejerier, fiskberedningsanläggningar mm. Det är Livsmedelsverket som godkänner dessa verksamheter.

Ändringar

Ändringar i verksamheten eller förändring i sortiment ska meddelas till miljö- och hälsoskydd.

Tillfällig verksamhet

Om du avser att starta en tillfällig livsmedelsverksamhet ska samma anmälningsblankett användas. Observera dock att det är viktigt att du fyller i startdatum och slutdatum för din verksamhet.

Exempel på verksamheter du ska registrera

Restauranger, kaféer, storkök och matbutiker är självklara livsmedelsverksamheter. Men alla verksamheter som på något sätt hanterar livsmedel ska registreras. Exempel på sådana är:

 • Dricksvatten från egen brunn till livsmedelsverksamhet
 • Apotek
 • Bed & breakfast
 • Förskolor, dagbarnvårdare och hemtjänst
 • Ideella föreningar, församlingshem och liknande kan vara aktuella
 • Matmäklare, grossister och liknande verksamheter, till exempel importkontor där varor sänds direkt till kund
 • Företag som transporterar livsmedel
 • Företag som tillverkar charkuterier, choklad, godis, glass, kaffe eller färdiglagad mat
 • Företag som bedriver E-handel och försäljning på sociala medier som till exempel Facebook.

Vad menas med ändrade ägarförhållanden?

Förändrade ägandeförhållanden innebär att du måste göra en ny registrering av din livsmedelsverksamhet. Med ändrade ägandeförhållanden menas:

 • Om du tagit över en redan registrerad verksamhet. Registreringar är knutna till en viss livsmedelsföretagare (en fysisk eller juridisk person) och en anläggning. En livsmedelsföretagare kan inte "ta över" en annan företagares befintliga registrering.
 • Om ditt företag som drivits som enskild firma ombildas till aktiebolag innebär det att en ny juridisk person tar över och då ska det behandlas som ett ägarbyte.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Livsmedelskontroll och årlig avgift

Din verksamhet kommer att kontrolleras av kommunen. Verksamheter som hanterar livsmedel med stora risker kontrolleras mest. Du kommer få betala en årlig avgift för livsmedelskontroll.

Sanktionsavgift

Den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Sanktionsavgiftens storlek vid utebliven anmälan om registrering:

 • Enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den: från 5000 kr upp till 75 000 kr.
 • Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40 000 kr.
 • Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Bygglov eller anmälan

Ändringar i en livsmedelslokal kan kräva bygglov eller anmälan.
Kontakta bygglov så får du veta vad som gäller för din lokal

Fettavskiljare

För vissa verksamheter krävs att man installerar fettavskiljare.
Läs mer om vilka krav som gäller för fettavskiljare