Till innehållet

Schaktmassor

Schaktmassor, massåtervinning (användning av massor eller avfall för anläggningsändamål) är viktig ur miljö- och resurssynpunkt. Olika försiktighetsåtgärder behövs för att massorna ska hanteras på bästa sätt.

En dumperlastbil med höjbart flak tömmer stenblock i en slänt med sten och grus

Foto; Jan Kansanen, Mostphotos

Utnyttja våra naturresurser effektivare

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som klassificeras som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat och att materialet inte ökar föroreningsbelastningen på den nya platsen. Materialet ska även vara lämpligt för konstruktionen av anläggningen. En tumregel är att annat motsvarande material hade använts om inte avfallet funnits att tillgå.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.

 • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden.
 • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Samråd för ingrepp i naturmiljön, strandskydd, marklov eller vattenverksamhet

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot är det ofta aktuellt att anmäla om samråd för ingrepp i naturmiljön, 12 kapitlet 6 § miljöbalken, ett så kallat (12:6 Samråd).

Det kan också bli aktuellt att ansöka om:

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta sakkunnig konsult och miljö- och hälsoskydd i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att massorna som ska användas är förorenade. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala delar, ett industriområde, vägområde eller bangård?
 • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?

Information om asfalt, tjärasfalt och betong

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning.

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >1000 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark

Prover och analysresultat

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Anmäl schaktmassor

Skriftlig anmälan görs till miljö- och bygglovsnämnden. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga för att vi ska kunna behandla din anmälan. Om den inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar eller förbjuda verksamheten. Miljö- och hälsoskydd behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Anmäl samråd för ingrepp i naturmiljön, 12:6 samråd

Länsstyrelsen - åtgärd i naturmiljön Länk till annan webbplats.

Ansök om strandskyddsdispens

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Andra bestämmelser

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön (detta området berör i stort sett hela Mölndalsåns avrinningsområde), Västra Nedsjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder vid hantering av schaktmassor.

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Om du ska starta verksamhet eller utföra uppläggning och/eller användning av avfall eller förorenade massor inom område där vattenskyddsföreskrifter gäller behövs det också att du ansöker om tillstånd.

Gällande vattenskyddsområden 

 • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde
 • Finnsjöns ytvattentäkt
 • Öxsjön - Stora Stamsjöns ytvattentäkter
 • Västra Nedjsöns vattenskyddsområde
 • Hällingsjö grundvattentäkt
 • Rävlanda grundvattentäkt

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift Pdf, 599.9 kB.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Miljöfarlig verksamhet: besked om handläggning, tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

 • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
 • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-29