Kontakt
Lyssna

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som vårdar en anhörig i hemmet eller har en anhörig på något av våra äldreboenden. Du kan till exempel få egen tid till aktiviteter och sysslor.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående ska enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen erbjudas stöd från kommunen.

Som anhörig räknas den person inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sig på egen hand eller behöver stöd. Det kan till exempel vara make eller maka, förälder, barn, barnbarn, sambo eller särbo.

Det finns olika former av stöd, som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens biståndshandläggare, andra kan du får genom anhörigkonsulenten.

Psykosocialt stöd

Samtal med anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående. I kommunen finns en anhörigkonsulent dit Du kan vända dig för att få råd och stöd samt svar på de flesta frågor rörande vård och omsorg i Härryda kommun.

Marie Löwenberg, anhörigkonsulenten nås på telefon 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se  

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp för anhöriga möter du andra i samma eller i liknande situation. Vi kan lära av varandra, berätta om sorg och oro samt ha trevligt ihop. Utgångspunkten är dina behov och önskemål.

I höst startar en särskild grupp för dig som hjälper/vårdar dina föräldrar. Gruppen träffas kvällstid vid fem tillfällen.

Vill du vara med i en samtalsgrupp, kontakta Marie Löwenberg anhörigkonsulent, 031-724 65 46.

Social samvaro för anhöriga

Du kan medverka i olika former av samvaro; exempelvis julfest, teaterbesök, resor med mera

Hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga

Du kan få taktil massage, delta i vattengymnastik, styrketräning eller promenadgrupp. Kontakta Marie Löwenberg, anhörigkonsulent, 031-724 65 46.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas när önskemål kommer bl.a. från samtalsgrupperna. Välkommen att kontakta Marie Löwenberg, anhörigkonsulent, 031-724 65 46.

Utbildning för anhöriga i Demenssjukdomar

Cirkeln är för dig som är anhörig/närstående till någon med en demenssjukdom eller med minnessvårigheter. Du kommer bl.a. att få information om olika demenssjukdomar. Hur du bemöter en person med demens och få praktiska tips vad man bör tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom.
Vi träffas vid fem tisdagar. Anmälan till Marie Löwenberg, 031-724 65 46 eller anmäl till marie.lowenberg@harryda.se

Leva vidare-grupper

Har du förlorat en livskamrat och blivit änka eller änkeman? I samtalsgruppen "Leva vidare" kan du dela din sorg. Vi träffas vid sex tillfällen cirka två timmar varje gång.
Välkommen att kontakta Marie Löwenberg, anhörigkonsulent, 031-724 65 46 eller Tove Tempelen, distriktssköterska, 0104-73 38 91

Anhörigförening

Här kan du få stöd av andra i samma situation. Att anordna trevliga utflykter, studiecirklar, café är några av föreningens uppgifter. Föreningen är medlemmarnas förlängda arm i kontakten med kommunen när det gäller frågor av allmän karaktär.

Vill du bli medlem eller ha kontakt med anhörigföreningen förmedlar Marie Löwenberg denna kontakt 031-724 65 46.

Träffpunkt för anhöriga

Café i Mölnlycke

Anhörigföreningen och anhörigkonsulenten ordnar café. Vi träffas varannan måndag ojämn vecka klockan 14 på Ekdalagården vid entrén eller i Träffens lokaler. Caféet inleds oftast med underhållning eller någon inbjuden gäst. Alla anhöriga och närstående är välkomna! Du behöver inte vara medlem i föreningen för att komma.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marie Löwenberg, anhörigkonsulent, 031-724 65 46.

Anhörigcentral i Landvetter

En mötesplats och café för anhöriga. Träffa andra närståendevårdare i Landvetter. Du kan komma ensam eller tillsammans med den du vårdar.
Tid: kl 11.00 den 6 februari, 6 mars, 3 april, och 15 maj 2017.
Plats: Träffen, Idrottsvägen 4B, Landvetter 031-724 84 31

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Avlösning i hemmet

Vi erbjuder avlösning åt dig som vårdar en nära anhörig i hemmet. Avlösning innebär att någon från hemtjänsten vistas hemma medan du exempelvis uträttar ärenden. Avlösning kan beviljas med max 20 timmar i månaden. Tillfällig avlastning i hemmet kostar 36 kr/tim men högst 151 kr per dygn.

Korttidsplats eller växelvård

Några äldreboenden har korttidsplatser för personer som behöver bo där en kortare tid. Det kan vara att någon behöver komma till en korttidsplats före hemgång från sjukhus, för träning eller för att ge dig som anhörig avlösning.
Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.   

Dagverksamhet

  • Smultronstället  vänder sig till dig som har nedsatt minnesfunktion. Du deltar efter din förmåga i matlagning, promenader, sångstunder, gymnastik och högläsning.
  • Liljan vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning. Du deltar efter egen förmåga i matlagning, handarbete, pyssel och utflykter.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar; anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag
Anhörigbidraget kan utgå till person som är över 65 år och som får omvårdnad av någon närstående om behovet av vård och tillsyn är omfattande. Behovet ska bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier gäller för att kunna få bidrag:

Den som vårdas ska ha behov av

  • Personlig omvårdnad minst 7 timmar per vecka (omfattande och regelbunden hjälp med hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök, medicinska insatser m.m.).
  • Omfattande tillsynsbehov (regelbundet eller periodvis) där den som vårdas endast kan lämnas ensam kortare stunder.

Anhörigbidraget delas in i två nivåer:

  • Nivå 1: Personligt omvårdnadsbehov 7-14 timmar i veckan, 2 202 kr/mån
  • Nivå 2: Personligt omvårdnadsbehov över 15 timmar per vecka, 3 225 kr/mån

Anhöriganställning
En närstående kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 år.

Ansöka om stöd

För att få praktiskt eller ekonomiskt stöd görs en ansökan hos biståndshandläggarna. Deras kontaktuppgifter finns i högerspalten på denna sida.