Kontakt
Lyssna

Mölnlycke stationsområde

Trafikverket planerar att dra en ny järnvägslinje genom Mölnlycke, Götalandsbanan. Utifrån det arbetet tittar Härryda kommun på hur Mölnlycke och området kring stationsområdet kan utvecklas. I Mölnlycke ska det vara lätt att bo, leva och resa med kollektivtrafik.

Flygfoto över Mölnlycke centrum 2015. Foto: Ulf Magnusson

Nu arbetar vi med detta

Vi tar fram utredningar som ska fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet. Dessa utredningar rör:

  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Eventuella markföroreningar
  • Utredning av risker
  • Geoteknik
  • Vibrationer
  • Buller
  • Dagvatten
  • Trafikutredning

Vi har även kontinuerliga möten med Trafikverket.

Tidigare informationsmöten

Mer information om Götalandsbanan


Vad tycker du?

Vilka möjligheter och utmaningar ser du för Mölnlycke södra centrum? Vi återkopplar dina synpunkter genom att löpande presentera vanliga frågor och svar här på webbsidan. 

Här är några av synpunkterna som kommit in hittills, med svar från Härryda kommunGötalandsbanan skapar nya möjligheter

Götalandsbanan innebär stora utmaningar för utvecklingen av centrum, men skapar samtidigt möjligheter att bygga vidare på Mölnlycke som attraktiv småstad. I slutet av 2015 tog Härryda kommun och berörda fastighetsägare tillsammans med konsultfirman Sweco fram en idéskiss som knyter samman norra och södra Mölnlycke. Syftet är att skapa ett attraktivt centrum med bättre pendlingsmöjligheter än tidigare – samtidigt som den vackra Mölndalsån lyfts fram.

Idéskiss från november 2015 över området kring järnvägen: Mölnlycke södra centrum. Sweco står bakom skissen. (Klicka för förstoring!)


Idéskissen utgår från fem järnvägsspår genom Mölnlycke, där spåren överdäckas och ett stort antal nya bostäder byggs vilket skapar en stadsmässighet kring det nya resecentrumet. Utökningen av antalet spår innebär att Benarebyvägens underfart behöver stängas och nya trafikförbindelser genom centrum skapas.

Allt detta innebär en utmaning som heter duga. Vi har inte alla svar än, men nu börjar vi resan mot ett sammanhållet och mer hållbart Mölnlycke centrum, där det ska vara lätt att bo, leva och resa med kollektivtrafik.

Mölnlycke – från handelsträdgårdar till dagens småstadskaraktär

Mölnlycke station 1800-tal (klicka för förstoring!)

Nuvarande Mölnlycke var ett av de tidigt uppodlade områdena längs med Mölndalsån, redan på 1700-talet vet man att det fanns någon form av trädgård vid Wendelsbergs portar.

På 1880-talet byggdes Wendelsberg där Bruno Wendel planterade fruktträd och byggde växthus. Även på Råda säteri och i Pixbo växte stora handelsträdgårdar fram, där blommor, frukt och grönsaker odlades för försäljning i Göteborg.

Mölnlycke fabriker grundades i mitten på 1800-talet och blev en jätte inom svensk textilproduktion. Runt fabriken växte samhället Mölnlycke fram, då arbetarna behövde någonstans att bo. I mitten på 1950-talet ökade inflyttningen till Göteborgsregionen kraftigt, vilket fick effekter på Mölnlycke. Det första hyreshuset byggdes 1949 vid Centralvägen och ett centrum började byggas vid Råda torg.

Historiska flygbilder - bläddra i vårt bildspel:


Under 1980- och 1990-talet fick Mölnlycke en allt mer stadsmässig bebyggelse, som blev ännu tydligare när kommunfullmäktige 1996 antog ”Vision 2020” som innebar fler bostäder i centrum och en samlad handel kring Biblioteksgatan. Vision 2020 var genomförd redan 2012 – åtta år före utsatt tid. 2013 godkände kommunfullmäktige ett program för fortsatt utveckling av Mölnlycke norra centrum, vision 2024.

Läs mer om utvecklingen av Mölnlycke norra centrum

En grön, trygg och attraktiv stad

Enligt vision 2024 är målsättningen att Mölnlycke ska bli en attraktiv, grön, trygg och väl kollektivtrafikförsedd stad med en blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, närhet till gröna miljöer och ett brett utbud av handel och service.

Vi arbetar också efter vår översiktsplan som antogs 2012, en långsiktig kommunal vision för hur vi vill utveckla kommunen. I den ses förtätning av Mölnlycke centrum särskilt positivt inom 600 meter från resecentrum.

Visionsskiss över Mölnlycke centrum från Vision 2024. Skissen gjordes av Sweco 2013. (Klicka för förstoring!)


Härryda kommun har som mål att bygga 100-150 nya bostäder per år i Mölnlycke centrum. Det innebär att upp till 2 950 bostäder planeras under de närmaste 20 åren – 900 av dem i samband med Götalandsbanan och de övriga i andra projekt.

Mölnlycke fabriker.

Illustration Mölnlycke fabriker av Semrén+Månsson.

Ett av de större projekten som planeras är Mölnlycke fabriker, där Wallenstam ska bygga 600 lägenheter i flera etapper. I planen ingår också att Härryda kommun ska bygga en sporthall med drygt 1 800 sittplatser.

Andra projekt som ligger nära i tiden är nya bostadshus på Idrottsvägen och att årummet längs med Mölndalsån i centrum förändras med bland annat flera nya gång- och cykelbroar.

Läs mer om kommunens översiktsplan

Läs mer om kommunens bostadsförsörjningsprogram

Kontakt

Nina Hannula, planarkitekt (föräldraledig)
nina.hannula@harryda.se

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt
anna-kajsa.bouma.gustafsson@harryda.se

Kontakt

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 61 00 (växel)
hakan.jacobsson@harryda.se

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
plan@harryda.se031-724 61 00 (växel)