Kontakt
Lyssna

Markanvisningstävling området Björkelid i Rävlanda

Välkommen att lämna en intresseanmälan som exploatör till området Björkelid i Rävlanda!

Vi går nu in i del två gällande markanvisningstävlingen för området Björkelid i Rävlanda.

Vi söker dig som vill uppföra ca 40-60 lägenheter i flerbostadshus samt 6-8 radhus i Rävlanda. Området ska innehålla både hyresrätter, bostadsrätter samt äganderätter. Samtliga bostäder ska vid försäljning förmedlas genom kommunens två köer (tomt- och småhuskön och bostadskön).

Byggstart ska ske hösten 2017, förutsatt att detaljplanen för området vunnit laga kraft. Utbyggnadstakt ska bestämmas i överenskommelse med kommunen, anpassat till marknadens efterfrågan.

Granskning av detaljplanen kommer att ske 8 december 2016 till 19 januari 2017. Parallellt med planarbetet pågår denna markanvisningsprocess där det bestäms vilken exploatör som kommer att få köpa marken för att bebygga den enligt detaljplanens bestämmelser. Denna markanvisningsprocess påverkar dock inte arbetet med detaljplanen. Vid granskningen finns det möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Observera att publicerad plankarta är granskningshandling och kan komma att ändras och uppdateras.

Se fullständiga handlingar under relaterad information på denna sida.

Skriftlig anmälan för markanvisning ställs till markochbostad@harryda.se eller Härryda kommun, Mark och bostad, 435 80 Mölnlycke senast 16 januari 2017 kl 12:00. Märk kuvertet eller mailet med "Markanvisningstävling Björkelid".

Preliminär tidplan för markanvisningsprocessen

  • Utskick av förutsättningar till intressenter 6 december 2016
  • Utökad intresseanmälan senast 16 januari 2017 kl 12:00
  • Presentation av intresseanmälan för kommunstyrelsen, preliminärt 23 januari 2017
  • Vidare arbete med en huvudaktör
  • Marköverlåtelseavtal till kommunstyrelsen senast juni 2017
  • Byggstart augusti 2017

Markanvisningstävling - rättelse

Det har blivit ett fel i den plankarta som hör till granskningen för Björkelid i Rävlanda. Bestämmelsen b1 som finns på ett område i plankartan saknas i förteckningen över planbestämmelser. Den ska ersättas av bestämmelsen m1. Denna bestämmelse (m1) gäller alltså för båda områdena med byggrätt i planens västra del: det befintliga äldreboendet och hela den föreslagna byggrätten norr om Björkelidsvägen.
Dessutom vill vi påpeka att bestämmelsen om tillåten takvinkel gäller generellt för kvartersmark.

Klicka på bilden för att se den i större format
Klicka på bilden för att se den i större format