Kontakt
Lyssna

Skolskjuts/skolkort

Gymnasiesärskola

Mer information finner du här.

Gymnasieskola

Alla elever som är folkbokförda i Härryda kommun får ett busskort som gör det möjligt att ta sig från sitt hem till sin skola. Busskortet hämtas ut på din gymnasieskola.

Grundskola

Välj en rubrik nedan för mer information.

Ansökan för läsåret 2017/2018

Senare i vår kommer du som har barn som till hösten ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 6 kunna ansöka om skolskjuts/busskort. Det går även bra att ansöka för elever i övriga årskurser om behov av skolskjuts uppstår inför nästa läsår.  

Du ansöker via: E-blankett - Ansökan inför läsår 2016/2017

Krav för rätt till skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts/busskort i Härryda kommunPDF

  • för elev i förskoleklass och i första, andra och tredje årskursen med minst 2 km färdväg
  • för elev i fjärde och femte årskursen med minst 3 km färdväg
  • för elev i sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskursen med minst 4 km färdväg

Med färdväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan.

Skolskjuts kan även beviljas på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Ett kortvarigt funktionshinder berättigar inte ensamt till skolskjuts.

Vid trafikförhållande görs bedömning relaterat till ålder, allmän mognad i trafiken, vägens trafikfarlighet samt andra åberopade omständigheter.

Vid funktionshinder görs bedömning av inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts.

Vid annan särskild omständighet görs bedömning av vad som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan (exempelvis hotsituation eller sociala förhållanden).

Ingen skolskjuts till fritidshem

Rätt till skolskjuts gäller inte till och från fritidshem utan enbart till och från skolundervisning.

Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning?

Skjuts till och från modersmål, mellan skolor, behöver ingen ansökan. Skjuts anordnas från höstterminens start genom planering mellan modersmålsansvarig och transportsamordnare.

Ansökan och intyg vid funktionshinder

Bedömning görs utifrån inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts. Skicka intyg efter gjord ansökan till:
Härryda kommun
Utbildning och kultur
Ärende: Intyg skolskjuts
435 80 MÖLNLYCKE

Planering och form av skolskjuts/busskort

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever till att åka kollektivt med utdelat busskort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Planering av "Lilla bussen" och eventuell skoltaxi samt utdelning av busskort sker på din skola/friskola. Föregående läsårs busskort kan användas från skolstart till och med 15 september enligt Västtrafik. Utdelning av de nya busskorten sker efter skolstart.

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av busskort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Skolskjuts vid val av skola utanför kommunen

Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas, i form av busskort inom Härryda kommun, om eleven hade uppfyllt kraven för skolskjuts till anvisad skola.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda adresserna. Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun kan skolskjuts beviljas i form av ett busskort som gäller inom Härryda kommun. Eleven måste i detta fall vara folkbokfört i Härryda kommun och bo varannan vecka hos respektive vårdnadshavare samt gå i kommunal eller fristående skola inom kommunen. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad. Båda vårdnadshavare fyller i den adressen utanför Härryda kommun i detta fall.

Skolskjuts för elev folkbokförd i annan kommun

Elev folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun för beslut om skolskjuts.

Borttappat busskort kostar 100 kronor

En administrativ avgift om 100 kronor tas ut för borttappat busskort enligt antagen taxa. Denna avgift betalas av vårdnadshavare. Vid borttappat kort, kontakta din skola eller Härryda kommun.

Ordningsregler för skolskjuts

Läs om ordningsregler för skolskjuts.

Ansökan vid sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kontakta planeringsledare.

Kontakt

Ansökan och handläggning

Johanna Elmgren,
planeringsledare
031-724 62 06
johanna.elmgren@harryda.se

För frågor gällande tider och upphämtning vid skolskjuts

Kontakta ansvarig utförare av transporterPDF

Frågor om form av skolskjuts (busskort eller annan form)

Kontakta din skola inför läsåret.

Ansökan och handläggning gymnasieskola:

Ingemar Dahlquist,
administrativ chef
031-724 66 27
ingemar.dahlquist@harryda.se

För frågor om ansökan och handläggning gymnasiesärskola:

Emelie Gunnarsson,
planeringsledare
031-724 61 65
emelie.gunnarsson@harryda.se