Kontakt
Lyssna

Skolskjuts/busskort för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Ansökan för läsåret 2016/2017

Du som har barn som till hösten ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 6 kan nu ansöka om skolskjuts/busskort. Det går även bra att ansöka för elever i övriga årskurser om behov av skolskjuts uppstår inför nästa läsår.  

Du ansöker via: E-blankett - Ansökan inför läsår 2016/2017

Gäller det ansökan för gymnasiesärskola? 
Information om skolskjuts för gymnasiesärskola

Krav för rätt till skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts/busskort i Härryda kommunPDF

  • för elev i förskoleklass och i första, andra och tredje årskursen med minst 2 km färdväg
  • för elev i fjärde och femte årskursen med minst 3 km färdväg
  • för elev i sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskursen med minst 4 km färdväg

Med färdväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan.

Skolskjuts kan även beviljas på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Ett kortvarigt funktionshinder berättigar inte ensamt till skolskjuts.

Vid trafikförhållande görs bedömning relaterat till ålder, allmän mognad i trafiken, vägens trafikfarlighet samt andra åberopade omständigheter.

Vid funktionshinder görs bedömning av inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts.

Vid annan särskild omständighet görs bedömning av vad som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan (exempelvis hotsituation eller sociala förhållanden).

Planering och form av skolskjuts/busskort

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever till att åka kollektivt med utdelat busskort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Planering av "Lilla bussen" och eventuell skoltaxi samt utdelning av busskort sker på din skola/friskola. Föregående läsårs busskort kan användas från skolstart till och med 15 september enligt Västtrafik. Utdelning av de nya busskorten sker efter skolstart.

Ingen skolskjuts till fritidshem

Rätt till skolskjuts gäller inte till och från fritidshem, enbart till och från skolundervisning. Rätt till skolskjuts kan ges till korttidstillsyn.

Skolskjuts vid val av annan skola

Skolskjuts ordnas mellan hemmet och den skola kommunen anvisat. Rätt till skolskjuts omfattar inte elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i. Men eleverna har, förutsatt att de i övrigt uppfyller kriterierna för skolskjuts, emellertid rätt att få busskort till vald skola inom kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda adresserna. Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun kan skolskjuts beviljas i form av ett busskort som gäller inom Härryda kommun. Eleven måste i detta fall vara skriven i Härryda kommun och bo varannan vecka hos vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad.

Skolskjuts för elev folkbokförd i annan kommun

Elev folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun för beslut om skolskjuts.

Borttappat busskort kostar 100 kronor


En administrativ avgift om 100 kronor tas ut för borttappat busskort enligt antagen taxa. Denna avgift betalas av vårdnadshavare.

Ordningsregler för skolskjuts

Kontakt

Ansökan och handläggning

Johanna Elmgren,
planeringsledare
031-724 62 06
johanna.elmgren@harryda.se

För frågor gällande tider och upphämtning vid skolskjuts

Kontakta ansvarig utförare av transporterPDF

Frågor om form av skolskjuts (busskort eller annan form)

Kontakta din skola inför läsåret.

Ansökan och handläggning gymnasieskola:

Ingemar Dahlquist,
administrativ chef
031-724 66 27
ingemar.dahlquist@harryda.se

För frågor om ansökan och handläggning gymnasiesärskola:

Emelie Gunnarsson,
planeringsledare
031-724 61 65
emelie.gunnarsson@harryda.se