Kontakt
Lyssna

Kvalitet i jämförelse- grundskolor

Kvalitet i jämförelse är en presentation över grundskolorna i Härryda kommun, både fristående och kommunala. I text och tal presenteras hur skolorna når upp till nationella och kommunala mål för grundskoleverksamhet.

Mål - nationella och kommunala

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet och används i planeringen, Verksamhetsplanen, och följs sedan upp genom brukarundersökningar och i det systematiska kvalitetsarbetet. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läroplan för grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala mål för grundskoleverksamheten

1. Alla som lämnar grundskolan har godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå och har en god grund för ett livslångt lärande.
2. Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utveckla sin begåvning.
3. Alla elever har goda kunskaper om och erfarenheter av miljö- och hälsofrämjande åtgärder.

Inriktningsmålen som rör grundskolan är övergripande och anger ett önskvärt framtida tillstånd och har beslutats av kommunfullmäktige. Till varje inriktningsmål hör ett antal verksamhetsmål, som anger prioriteringar för verksamheten.
Politiska inriktningsmål och verksamhetsmål grundskoleverksamhet 2016 PDF

Brukarundersökning 2017

Samtliga grundskolor deltar årligen i enkätundersökningar för både vårdnadshavare och elever. Den regiongemensamma elevenkäten innefattar samtliga GR:s medlemskommuner och omfattar kommunens elever i årskurs 2. Under 2017 genomförde Skolinspektionen årets enkät som omfattar kommunens elever i årskurs 5 och årskurs 9. Nedan finner du sammanställt resultat för respektive årskurs som deltog i enkäterna 2017. Resultat årskurs 2PDF Resultat årskurs 5PDF Resultat årskurs 9PDF

Kvalitetsredovisning

Nu kan du läsa vår Kvalitetsrapport PDFför läsåret 2015/2016.

Läs mer om enheternas kvalitetsarbete under respektive enhet.Se harryda.se/grundskola

Kontakt

Johanna Elmgren,
planeringsledare grundskola
031-724 62 06
johanna.elmgren@harryda.se

Niina Supperi,
planeringsledare förskola
031-724 62 01
niina.supperi@harryda.se